תנאי שימוש

TRUSTLANE.LLC דורשת התחשבות עבור וכתנאי לאפשר לך גישה. קריאה וקבלת תנאי השימוש וקריאה וקבלה של הוראות מדיניות הפרטיות של TRUSTLANE.LLC.

=כל האנשים נמנעת גישה לאתר זה אלא אם כן הם קוראים ומסכים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

על ידי צפייה, ביקור, שימוש או אינטראקציה עם TRUSTLANE LLC או עם כל באנר, חלון קופץ או פרסום המופיע בו, אתה מסכים לכל ההוראות של תנאי שימוש אלה ומדיניות תקנון השימוש של TRLLC.

לכל האנשים מתחת לגיל 18 נדחתה גישה ל-TRUSTLANE.LLC אם אתה מתחת לגיל 18, זה לא חוקי עבורך לבקר, לקרוא או ליצור אינטראקציה עם TRUSTLANE LLC או עם התוכן שלה בשום אופן. TRUSTLANE LLC מונעת באופן ספציפי גישה לכל אדם המכוסה על ידי חוק הפרטיות המקוונת של הילד (COPA) משנת 1998.

TRUSTLANE LLC שומרת לעצמה את הזכות למנוע גישה לכל אדם או צופה מכל סיבה שהיא. על פי תנאי מדיניות הפרטיות, שאתה מקבל כתנאי לצפייה, TRUSTLANE LLC רשאית לאסוף ולאחסן נתונים ומידע למטרת אי-הכללה ולשימושים רבים אחרים.

הסכם תנאי השימוש עשוי להשתנות מעת לעת. למבקרים מוטלת חובה חיובית, כחלק מהשיקול לקבלת הרשאה לצפות ב-TRUSTLANE.LLC כדי לעדכן את עצמם בשינויים.

הצדדים להסכם תנאי השימוש

מבקרים, צופים, משתמשים, מנויים, חברים, שותפים או לקוחות, המכונים כאן ביחד “מבקרים”, הם צדדים להסכם זה. האתר ובעליו ו/או מפעיליו הינם צדדים להסכם זה, המכונה כאן “אתר”.

שימוש במידע מאתר זה

אלא אם כן התקשרת עם אתר זה בחוזה מפורש להפך, למבקרים, לצופים, למנויים, לחברים, לשותפים או ללקוחות אין זכות להשתמש במידע זה במסגרת מסחרית או ציבורית; אין להם זכות לשדר אותו, להעתיק אותו, לשמור אותו, להדפיס אותו, למכור אותו או לפרסם חלק כלשהו מהתוכן של אתר זה. בצפייה בתכנים של אתר זה אתה מסכים לתנאי צפייה זה ואתה מאשר שכל שימוש בלתי מורשה הוא בלתי חוקי ועלול להטיל עליך עונשים אזרחיים או פליליים. שוב, למבקר אין זכויות כלשהן להשתמש בתוכן של, או בחלקים ממנו, לרבות במאגרי המידע שלו, דפים בלתי נראים, דפים מקושרים, קוד בסיס או קניין רוחני אחר שהאתר עשוי להכיל, מכל סיבה שהיא לכל שימוש שהוא. שום דבר. המבקר מסכים לפיצויים מחוסלים בסכום של 100,000 דולר ארה”ב בנוסף לעלויות ולנזקים בפועל בגין הפרת הוראה זו. המבקר מתחייב כי הוא או היא מבינים שקבלת הוראה זו היא תנאי לצפייה וכי הצפייה מהווה קבלה.

בעלות על אתר אינטרנט או זכות להשתמש, למכור, לפרסם את התוכן של אתר זה

האתר ותכניו הינם בבעלות או ברישיון של האתר. יש להניח כי החומר הכלול באתר הוא קנייני ומוגן בזכויות יוצרים. למבקרים אין זכויות כלשהן בתוכן האתר. שימוש בתוכן האתר מכל סיבה שהיא אינו חוקי אלא אם נעשה בחוזה מפורש או באישור האתר.

היפר קישור לאתר, מיתוג משותף, “מסגור” והפניה לאתר אסורים

אלא אם כן אושר במפורש מאת האתר, אף אחד לא רשאי לקשר אתר זה, או חלקים ממנו, (כולל, אך לא רק, לוגוטיפים, סימנים מסחריים, מיתוג או חומר המוגן בזכויות יוצרים) לאתר שלהם מכל סיבה שהיא. כמו כן, אינך רשאי להפנות את כתובת האתר (כתובת האתר) של אתר זה בכל מדיה מסחרית או שאינה מסחרית ללא רשות מפורשת, וכן אינך רשאי לעשות ‘מסגר’ את האתר. אתה מסכים במפורש לשתף פעולה עם האתר כדי להסיר או לבטל כל פעילות מסוג זה ולהיות אחראי לכל נזק. אתה מסכים בזאת לפיצויים מחוסלים בסך 100,000.00 דולר ארה”ב בתוספת עלויות ונזקים בפועל בגין הפרת הוראה זו.

כתב ויתור לגבי תוכן האתר

האתר מתנער מכל אחריות לדיוק התוכן באתר זה. המבקרים לוקחים על עצמם את כל הסיכון של צפייה, קריאה, שימוש או הסתמכות על מידע זה. אלא אם כן יצרת חוזה מפורש אחר עם האתר, אין לך זכות להסתמך על כל מידע הכלול כאן כמדויק. האתר אינו נותן אחריות כזו.

כתב ויתור על נזק שנגרם למחשב או לתוכנה שלך כתוצאה מאינטראקציה עם אתר זה או עם התוכן שלו. המבקר לוקח על עצמו את כל הסיכון של וירוסים, תולעים או גורמים משחיתים אחרים.

האתר אינו נושא באחריות לנזק למחשבים או לתוכנה של המבקר או כל אדם שהמבקר עמו מתקשר לאחר מכן עקב קוד או נתונים פגומים המועברים בשוגג למחשב המבקר. שוב, המבקר צופה ומקיים אינטראקציה עם אתר זה, או באנרים או חלונות קופצים או פרסומות המוצגות בו, על אחריותו בלבד.

כתב ויתור על נזק שנגרם מהורדות

המבקר מוריד מידע מאתר זה על אחריותו בלבד. האתר אינו מתחייב שההורדות נקיות מקודי מחשב משחיתים, כולל, אך לא רק, וירוסים ותולעים.

הגבלת אחריות

בצפייה, שימוש או אינטראקציה כלשהי עם אתר זה, לרבות באנרים, פרסום, או חלונות קופצים, הורדות, וכתנאי של האתר לאפשר את הצפייה החוקית שלו, המבקר מוותר לנצח על כל זכות לתביעות נזק של כל וכל תיאור המבוסס על כל גורם סיבתי הגורם לכל נזק אפשרי, לא משנה כמה מתועב או נרחב, בין אם פיזי או רגשי, צפוי או בלתי צפוי, בין אם אישי או עסקי באופיו.

שיפוי

המבקר מסכים כי במקרה שיגרם נזק, אשר האתר נדרש לשלם עבורו, מתחייב המבקר, כתנאי לצפייה, להשיב את האתר לכל.

הגשות

המבקר מסכים כתנאי לצפייה, שכל תקשורת בין המבקר לאתר נחשבת להגשה. כל ההגשות, לרבות חלקים מהן, גרפיקה הכלולה בהן, או כל תוכן של ההגשה, יהפכו לקניין הבלעדי של האתר וניתן להשתמש בהם, ללא רשות נוספת, לשימוש מסחרי ללא תמורה נוספת מכל סוג שהוא. המבקר מסכים להעביר רק מידע זה לאתר, אשר ברצונו לאפשר לאתר לנצח להשתמש בכל דרך שתמצא לנכון. “הגשות” היא גם הוראה במדיניות הפרטיות.

הודעה

לא תידרש הודעה נוספת מכל סוג שהוא, מכל סיבה שהיא. המבקר והמבקר מתחייבים במפורש על הבנה שזכות ההודעה מוותרת כתנאי להרשאה לצפות או לקיים אינטראקציה עם האתר.

מחלוקות

כחלק מהתמורה שהאתר דורש לצורך צפייה, שימוש או אינטראקציה עם אתר זה, המבקר מסכים להשתמש בבוררות מחייבת לכל טענה, מחלוקת או מחלוקת (“תביעה”) מכל סוג (בין אם בחוזה, בנזיקין או בכל דרך אחרת) הנובעים או קשורים לשירות זה, למוצר זה, לרבות בעיות שידול, בעיות פרטיות ובעיות תנאי שימוש.

הבוררות תתנהל על פי הכללים של איגוד הבוררות הבינלאומי אשר בתוקף במועד הגשת המחלוקת לאיגוד הבוררות הבינלאומי. מידע על האגודה הבינלאומית לבוררות, הכללים שלה והטפסים שלה זמינים מהאגודה הבינלאומית לבוררות, מקום לואיז 146, בריסל, 1050 בלגיה. הדיון יתקיים בעיר או במחוז של Trustlane.llc.

בשום מקרה לא תהיה לצופה, למבקר, לחבר, למנוי או ללקוח הזכות לפנות לבית המשפט או לקיים משפט מושבעים. לצופה, מבקר, חבר, מנוי או לקוח לא תהיה הזכות לעסוק בגילוי קדם ניסוי אלא כמפורט בכללים; לא תהיה לך הזכות להשתתף כנציג או כחבר בכל סוג של תובעים הנוגעים לכל תביעה הנתונה לבוררות; החלטת הבורר תהיה סופית ומחייבת עם זכויות ערעור מוגבלות.

הצד המנצח יקבל החזר על ידי הצד השני עבור כל העלויות הכרוכות בבוררות המחלוקת, לרבות שכר טרחת עורך דין, אגרות גבייה, אגרות חקירה, הוצאות נסיעה.

תחום שיפוט ומקום

אם עניין כלשהו הנוגע לרכישה זו יובא בפני בית משפט, לפני או לאחר בוררות, הצופה, המבקר, החבר, המנוי או הלקוח יסכימו לכך שתחום השיפוט הבלעדי והראוי להיות המדינה והעיר שהוכרזו בפרטי ההתקשרות של בעל האינטרנט אלא אם צוין אחרת כאן. במקרה שהתדיינות מתקיימת בבית משפט פדרלי, בית המשפט המתאים יהיה בית המשפט הפדרלי הקרוב ביותר לכתובת החברה.

חוק ישים

צופה, מבקר, חבר, מנוי או לקוח מסכים כי החוק החל שיחול יהיה, בכל המקרים, זה של מדינת המשרד הראשי של Trustlane.

פרטי התקשרות

כתובת החברה למשלוח דואר:
Trustlane LLC
מס’ פנימי 1B-7T/469
4400, Poti
ג’ורג’יה

דוא”ל ליצירת קשר: legal@trustlane.llc, כל הזכויות שמורות.

 • bitcoinBitcoin (BTC) $ 64,236.00 0.85%
 • ethereumEthereum (ETH) $ 3,499.21 0.44%
 • tetherTether (USDT) $ 0.999063 0.01%
 • bnbBNB (BNB) $ 585.74 0.37%
 • xrpXRP (XRP) $ 0.485368 0.28%
 • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.124835 1.69%
 • tronTRON (TRX) $ 0.119665 1.04%
 • uniswapUniswap (UNI) $ 9.92 0.81%
 • litecoinLitecoin (LTC) $ 74.09 1.36%
 • moneroMonero (XMR) $ 161.77 0.14%
 • stellarStellar (XLM) $ 0.091072 1.4%
 • yearn-financeyearn.finance (YFI) $ 5,785.91 1.77%
 • wavesWaves (WAVES) $ 0.957632 2.25%
This site is registered on wpml.org as a development site.