ระยะเวลาของการใช้งาน

TRUSTLANE.LLC ต้องการการพิจารณาและเป็นเงื่อนไขในการอนุญาตให้คุณเข้าถึง การอ่านและยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและการอ่านและยอมรับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ TRUSTLANE.LLC

บุคคลทั้งหมดถูกปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ เว้นแต่พวกเขาจะอ่านและยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว

โดยการดู เยี่ยมชม ใช้ หรือโต้ตอบกับ TRUSTLANE LLC หรือกับแบนเนอร์ ป๊อปอัป หรือโฆษณาใด ๆ ที่ปรากฏบนนั้น แสดงว่าคุณตกลงตามข้อกำหนดทั้งหมดของเงื่อนไขการใช้งานนโยบายนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ TRUSTLANE.LLC

บุคคลทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าถึง TRUSTLANE.LLC หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี การเข้าเยี่ยมชม อ่าน หรือโต้ตอบกับ TRUSTLANE LLC หรือเนื้อหาในลักษณะใดก็ตามถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย TRUSTLANE LLC ปฏิเสธโดยเฉพาะในการเข้าถึงบุคคลใด ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวออนไลน์ของเด็ก (COPA) ปี 1998

TRUSTLANE LLC ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าถึงบุคคลหรือผู้ดูด้วยเหตุผลใดก็ตาม ภายใต้เงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งคุณยอมรับเป็นเงื่อนไขสำหรับการดู TRUSTLANE LLC ได้รับอนุญาตให้รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการยกเว้นและสำหรับการใช้งานอื่นๆ อีกมากมาย

เงื่อนไขข้อตกลงการใช้งานอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ผู้เยี่ยมชมมีหน้าที่ยืนยัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาอนุญาตให้ดู TRUSTLANE.LLC เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลง

ภาคีของข้อตกลงการใช้งาน

ผู้เยี่ยมชม ผู้ดู ผู้ใช้ สมาชิก สมาชิก บริษัทในเครือ หรือลูกค้า ซึ่งเรียกรวมกันในที่นี้ว่า “ผู้เยี่ยมชม” เป็นคู่สัญญาของข้อตกลงนี้ เว็บไซต์และเจ้าของและ/หรือผู้ดำเนินการเป็นภาคีของข้อตกลงนี้ ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”

การใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้

เว้นแต่คุณได้ทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งกับเว็บไซต์นี้ ผู้เข้าชม ผู้ชม สมาชิก สมาชิก บริษัทในเครือ หรือลูกค้าไม่มีสิทธิ์ใช้ข้อมูลนี้ในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณะ พวกเขาไม่มีสิทธิ์เผยแพร่ คัดลอก บันทึก พิมพ์ ขาย หรือเผยแพร่เนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ เมื่อดูเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ คุณยอมรับเงื่อนไขการรับชมนี้ และคุณรับทราบว่าการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นผิดกฎหมายและอาจทำให้คุณต้องรับโทษทางแพ่งหรือทางอาญา อีกครั้ง ผู้เข้าชมไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในการใช้เนื้อหาหรือบางส่วนของเนื้อหานั้น รวมถึงฐานข้อมูล หน้าที่มองไม่เห็น หน้าที่เชื่อมโยง รหัสพื้นฐาน หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่ไซต์อาจมี ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามสำหรับการใช้งานใดๆ ก็ตาม ไม่มีอะไร. ผู้เยี่ยมชมตกลงที่จะชำระค่าเสียหายเป็นจำนวน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายและความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการละเมิดข้อกำหนดนี้ ผู้เยี่ยมชมรับประกันว่าเขาหรือเธอเข้าใจว่าการยอมรับข้อกำหนดนี้เป็นเงื่อนไขในการรับชมและการรับชมถือเป็นการยอมรับ

ความเป็นเจ้าของเว็บไซต์หรือสิทธิ์ในการใช้ ขาย เผยแพร่เนื้อหาของเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์และเนื้อหาเป็นของหรือได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ เนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์จะต้องสันนิษฐานว่าเป็นกรรมสิทธิ์และมีลิขสิทธิ์ ผู้เยี่ยมชมไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเนื้อหาของไซต์ การใช้เนื้อหาของเว็บไซต์ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เว้นแต่จะมีการทำสัญญาหรือได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์โดยชัดแจ้ง

ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังไซต์ การสร้างแบรนด์ร่วม ”การเฟรม” และการอ้างอิงไซต์ต้องห้าม

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเว็บไซต์ ห้ามมิให้ผู้ใดเชื่อมโยงเว็บไซต์นี้หรือบางส่วนของเว็บไซต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรูปแบบโลโก้ เครื่องหมายการค้า การสร้างตราสินค้าหรือเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์) ไปยังเว็บไซต์ของพวกเขาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม นอกจากนี้ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้อ้างอิง URL (ที่อยู่เว็บไซต์) ของเว็บไซต์นี้ในสื่อเชิงพาณิชย์หรือที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้ง และคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ ‘เฟรม’ เว็บไซต์ คุณตกลงโดยเฉพาะที่จะร่วมมือกับเว็บไซต์เพื่อลบหรือยกเลิกการเปิดใช้งานกิจกรรมดังกล่าวและรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมด คุณยินยอมที่จะชำระค่าเสียหายจำนวน 100,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ บวกค่าใช้จ่ายและความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการละเมิดข้อกำหนดนี้

การปฏิเสธความรับผิดสำหรับเนื้อหาของเว็บไซต์

เว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ ผู้เข้าชมจะรับความเสี่ยงทั้งหมดในการดู อ่าน ใช้ หรืออาศัยข้อมูลนี้ เว้นแต่คุณจะทำสัญญาโดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นซึ่งตรงกันข้ามกับเว็บไซต์ คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะยึดถือข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในที่นี้ว่าถูกต้อง เว็บไซต์ไม่รับประกันดังกล่าว

ข้อจำกัดความรับผิดชอบสำหรับอันตรายที่เกิดกับคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ของคุณจากการโต้ตอบกับเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ ผู้เข้าชมถือว่าความเสี่ยงทั้งหมดของไวรัส เวิร์ม หรือปัจจัยที่เสียหายอื่นๆ

เว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ของผู้เข้าชมหรือบุคคลใดก็ตามที่ผู้เข้าชมสื่อสารด้วยในภายหลังจากรหัสหรือข้อมูลที่เสียหายซึ่งถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าชมโดยไม่ได้ตั้งใจ อีกครั้ง ผู้เข้าชมดูและโต้ตอบกับไซต์นี้ หรือแบนเนอร์หรือป๊อปอัปหรือโฆษณาที่แสดงบนไซต์นี้โดยยอมรับความเสี่ยงเอง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบสำหรับอันตรายที่เกิดจากการดาวน์โหลด

ผู้เยี่ยมชมดาวน์โหลดข้อมูลจากไซต์นี้โดยยอมรับความเสี่ยงเอง เว็บไซต์ไม่รับประกันว่าการดาวน์โหลดจะปราศจากรหัสคอมพิวเตอร์ที่เสียหาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะไวรัสและเวิร์ม

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

โดยการดู ใช้ หรือโต้ตอบในลักษณะใดๆ กับไซต์นี้ รวมถึงแบนเนอร์ โฆษณา หรือป๊อปอัป ดาวน์โหลด และในฐานะเงื่อนไขของเว็บไซต์ที่อนุญาตการดูที่ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้เข้าชมสละสิทธิ์ตลอดไปในการเรียกร้องความเสียหายใดๆ และคำอธิบายทั้งหมดขึ้นอยู่กับปัจจัยเชิงสาเหตุใด ๆ ที่ส่งผลให้เกิดอันตรายใด ๆ ไม่ว่าจะเลวร้ายหรือกว้างขวางเพียงใด ไม่ว่าทางร่างกายหรืออารมณ์ คาดการณ์ได้หรือคาดไม่ถึง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องธุรกิจ

การชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้เยี่ยมชมตกลงว่าในกรณีที่เขาสร้างความเสียหายซึ่งเว็บไซต์จำเป็นต้องจ่าย ผู้เยี่ยมชมสัญญาว่าจะคืนเงินให้กับเว็บไซต์ทั้งหมดตามเงื่อนไขในการเข้าชม

การส่ง

ผู้เยี่ยมชมตกลงเป็นเงื่อนไขในการรับชมว่าการสื่อสารใด ๆ ระหว่างผู้เยี่ยมชมและเว็บไซต์ถือเป็นการส่ง การส่งทั้งหมด รวมถึงบางส่วนของมัน กราฟิกที่มีอยู่ หรือเนื้อหาใด ๆ ของการส่งจะกลายเป็นทรัพย์สินเฉพาะของเว็บไซต์ และอาจนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ต้องรับการพิจารณาเพิ่มเติมใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้เข้าชมตกลงที่จะสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังเว็บไซต์เท่านั้น ซึ่งประสงค์จะอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์ในลักษณะใด ๆ ก็ตามที่เห็นสมควรตลอดไป “การส่ง” เป็นข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวด้วย

สังเกต

ไม่มีการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผู้เข้าชมและผู้เยี่ยมชมรับประกันโดยชัดแจ้งว่ามีการสละสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบเป็นเงื่อนไขสำหรับการอนุญาตเพื่อดูหรือโต้ตอบกับเว็บไซต์

ข้อพิพาท

ส่วนหนึ่งของการพิจารณาที่เว็บไซต์กำหนดสำหรับการดู ใช้ หรือโต้ตอบกับเว็บไซต์นี้ ผู้เข้าชมตกลงที่จะใช้อนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันสำหรับการเรียกร้อง ข้อพิพาท หรือการโต้เถียง (“การอ้างสิทธิ์”) ใดๆ (ไม่ว่าจะในสัญญา การละเมิด หรืออื่นๆ) ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับบริการนี้ ผลิตภัณฑ์นี้ รวมถึงปัญหาการร้องขอ ปัญหาความเป็นส่วนตัว และปัญหาเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งาน

อนุญาโตตุลาการจะต้องดำเนินการตามกฎของสมาคมอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่มีการยื่นข้อพิพาทต่อสมาคมอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคมอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ กฎระเบียบ และแบบฟอร์มต่างๆ สามารถดูได้จาก International Arbitration Association,Venue Louise 146, Brussels, 1050 Belgium การพิจารณาคดีจะเกิดขึ้นในเมืองหรือเขตของ Trustlane.llc

ไม่ว่าในกรณีใด ผู้ชม ผู้เยี่ยมชม สมาชิก ผู้ติดตาม หรือลูกค้าจะไม่มีสิทธิ์ขึ้นศาลหรือพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน ผู้ดู ผู้เยี่ยมชม สมาชิก ผู้ติดตาม หรือลูกค้าจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในการค้นพบก่อนการทดลอง ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในกฎ คุณจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในฐานะตัวแทนหรือสมาชิกของกลุ่มผู้เรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องใด ๆ ภายใต้อนุญาโตตุลาการ; คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการจะถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันโดยจำกัดสิทธิ์ในการอุทธรณ์

คู่สัญญาฝ่ายที่ชนะจะได้รับเงินคืนจากอีกฝ่ายหนึ่งสำหรับค่าใช้จ่ายใดๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาโตตุลาการข้อพิพาท รวมถึงค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน ค่าธรรมเนียมการสอบสวน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

เขตอำนาจศาลและสถานที่

หากเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อนี้ต้องถูกนำขึ้นสู่ศาล ทั้งก่อนหรือหลังอนุญาโตตุลาการ ผู้ดู ผู้เยี่ยมชม สมาชิก สมาชิก หรือลูกค้าตกลงที่จะให้เขตอำนาจศาลแต่เพียงผู้เดียวและเหมาะสมที่จะเป็นรัฐและเมืองที่ประกาศไว้ในข้อมูลการติดต่อ ของเจ้าของเว็บ เว้นแต่จะระบุไว้ที่นี่เป็นอย่างอื่น ในกรณีที่การฟ้องร้องอยู่ในศาลรัฐบาลกลาง ศาลที่เหมาะสมจะเป็นศาลรัฐบาลกลางที่ใกล้ที่สุดกับที่อยู่ของบริษัท

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ผู้ดู ผู้เยี่ยมชม สมาชิก ผู้สมัครสมาชิก หรือลูกค้าตกลงว่ากฎหมายที่ใช้บังคับที่จะนำมาใช้จะต้องเป็นของสถานะของสำนักงานใหญ่ของ Trustlane ในทุกกรณี

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ทางไปรษณีย์ของบริษัท:
ทรัสต์เลน แอลแอลซี
หมายเลขภายใน 1B-7T/469
4400, โปติ
จอร์เจีย

อีเมลติดต่อ: legal@trustlane.llc สงวนลิขสิทธิ์

 • bitcoinBitcoin (BTC) $ 63,753.00 3.97%
 • ethereumEthereum (ETH) $ 3,100.25 5.12%
 • tetherTether (USDT) $ 1.00 0.08%
 • bnbBNB (BNB) $ 608.19 1.06%
 • xrpXRP (XRP) $ 0.518877 4.77%
 • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.149466 7.41%
 • tronTRON (TRX) $ 0.114672 0.89%
 • litecoinLitecoin (LTC) $ 83.28 4.29%
 • uniswapUniswap (UNI) $ 7.67 5.69%
 • stellarStellar (XLM) $ 0.112635 5.41%
 • moneroMonero (XMR) $ 118.17 2.51%
 • wavesWaves (WAVES) $ 2.40 9.05%
 • yearn-financeyearn.finance (YFI) $ 6,942.32 6.59%
This site is registered on wpml.org as a development site.