გამოყენების ვადა

TRUSTLANE.LLC ითხოვს გათვალისწინებას და როგორც პირობა, რომ მიიღოთ წვდომა. გამოყენების პირობების წაკითხვა და მიღება და TRUSTLANE.LLC-ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკის დებულებების კითხვა და მიღება.

ყველა პირს ეკრძალება ამ საიტზე წვდომა, თუ ისინი არ წაიკითხავენ და არ აღიარებენ გამოყენების პირობებს და კონფიდენციალურობის პოლიტიკას.

შპს TRUSTLANE-თან ან ნებისმიერ ბანერთან, ამომხტარ ფანჯარასთან ან რეკლამასთან ნახვით, ვიზიტით, გამოყენებით ან ურთიერთქმედებით, რომელიც ჩანს მასზე, თქვენ ეთანხმებით ამ დებულების ყველა დებულებას და დებულებას.

18 წლამდე ყველა პირს ეკრძალება წვდომა TRUSTLANE.LLC-ზე, თუ თქვენ ხართ 18 წლამდე, უკანონოა თქვენი ვიზიტი, კითხვა ან ურთიერთქმედება ANYMIN INTERINTLANE LLCENTR-თან. შპს TRUSTLANE კონკრეტულად უარყოფს წვდომას ნებისმიერ ინდივიდზე, რომელიც დაფარულია 1998 წლის ბავშვთა ონლაინ კონფიდენციალურობის აქტით (COPA).

შპს TRUSTLANE იტოვებს უფლებას უარყოს წვდომა ნებისმიერ პირს ან მაყურებელს ნებისმიერი მიზეზის გამო. კონფიდენციალურობის პოლიტიკის პირობების მიხედვით, რომელსაც თქვენ იღებთ ნახვის პირობად, შპს TRUSTLANE-ს უფლება აქვს შეაგროვოს და შეინახოს მონაცემები და ინფორმაცია გამორიცხვის მიზნით და მრავალი სხვა მიზნით.

შეთანხმების გამოყენების პირობები შეიძლება დროდადრო შეიცვალოს. სტუმრებს აკისრიათ დადებითი მოვალეობა, როგორც TRUSTLANE.LLC-ის ნახვის ნებართვის განხილვის ნაწილი, რათა შეინარჩუნონ ცვლილებები ცვლილებების შესახებ.

სარგებლობის პირობების შეთანხმების მხარეები

სტუმრები, მაყურებლები, მომხმარებლები, აბონენტები, წევრები, შვილობილი კომპანიები ან მომხმარებლები, რომლებიც აქ ერთობლივად მოიხსენიებიან როგორც „ვიზიტორები“, არიან ამ შეთანხმების მხარეები. ვებსაიტი და მისი მფლობელები და/ან ოპერატორები არიან ამ შეთანხმების მხარეები, რომლებიც აქ მოიხსენიება როგორც „ვებგვერდი“.

ინფორმაციის გამოყენება ამ ვებსაიტიდან

გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ამ ვებსაიტთან არ გააფორმეთ წერილობითი ხელშეკრულება საპირისპიროდ, ვიზიტორებს, მაყურებლებს, აბონენტებს, წევრებს, პარტნიორებს ან მომხმარებლებს არ აქვთ უფლება გამოიყენონ ეს ინფორმაცია კომერციულ ან საჯარო გარემოში; მათ არ აქვთ უფლება გაავრცელონ ის, დააკოპირონ, შეინახონ, დაბეჭდონ, გაყიდონ ან გამოაქვეყნონ ამ ვებსაიტის შინაარსის ნებისმიერი ნაწილი. ამ ვებსაიტის შინაარსის ნახვით თქვენ ეთანხმებით ნახვის ამ პირობას და აცნობიერებთ, რომ ნებისმიერი არაავტორიზებული გამოყენება უკანონოა და შეიძლება დაგექვემდებათ სამოქალაქო ან სისხლის სამართლის სასჯელი. კიდევ ერთხელ, ვიზიტორს არავითარი უფლება არ აქვს გამოიყენოს შინაარსი, ან მისი ნაწილები, მათ შორის მისი მონაცემთა ბაზები, უხილავი გვერდები, დაკავშირებული გვერდები, ძირითადი კოდი ან სხვა ინტელექტუალური საკუთრება, რომელსაც საიტი შეიძლება შეიცავდეს, რაიმე მიზეზით ნებისმიერი გამოყენებისათვის. არაფერი. ვიზიტორი თანახმაა 100,000 აშშ დოლარის ოდენობის ლიკვიდაციურ ზარალზე, ამ დებულების დარღვევის ხარჯებისა და რეალური ზიანის გარდა. ვიზიტორი გარანტიას იძლევა, რომ მას ესმის, რომ ამ დებულების მიღება ნახვის პირობაა და რომ ყურება წარმოადგენს მიღებას.

ვებსაიტის საკუთრება ან უფლება გამოიყენოს, გაყიდოს, გამოაქვეყნოს ამ ვებსაიტის შინაარსი

ვებსაიტი და მისი შინაარსი ეკუთვნის ან ლიცენზირებულია ვებსაიტის მიერ. ვებსაიტზე განთავსებული მასალა უნდა ჩაითვალოს საკუთრებაში და საავტორო უფლებებით დაცული. ვიზიტორებს არავითარი უფლება არ აქვთ საიტის შინაარსზე. ვებსაიტის შინაარსის გამოყენება რაიმე მიზეზით უკანონოა, თუ ეს არ არის გაკეთებული პირდაპირი კონტრაქტით ან ვებსაიტის ნებართვით.

აკრძალულია საიტთან ჰიპერბმული, თანაბრენდინგი, “FRAMING” და საიტის მითითება

თუ არ არის პირდაპირ ავტორიზებული ვებსაიტის მიერ, არავის შეუძლია რაიმე მიზეზის გამო ამ საიტს ან მის ნაწილებს (მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება ლოგოტიპების, სავაჭრო ნიშნების, ბრენდინგის ან საავტორო უფლებებით დაცული მასალების ჩათვლით) ჰიპერბმული. გარდა ამისა, თქვენ არ გაქვთ უფლება მიუთითოთ ამ ვებსაიტის url (ვებგვერდის მისამართი) ნებისმიერ კომერციულ ან არაკომერციულ მედიაში პირდაპირი ნებართვის გარეშე, ასევე არ გაქვთ უფლება შეცვალოთ საიტის ‘ჩარჩოება’. თქვენ კონკრეტულად თანახმა ხართ ითანამშრომლოთ ვებსაიტთან ნებისმიერი ასეთი აქტივობის ამოსაღებად ან დეაქტივაციისთვის და პასუხისმგებელი ხართ ყველა ზიანისთვის. თქვენ ეთანხმებით 100,000.00 აშშ დოლარის ლიკვიდაციურ ზარალს, პლუს ხარჯებს და რეალურ ზარალს ამ დებულების დარღვევისთვის.

უარი პასუხისმგებლობაზე საიტის შინაარსზე

ვებგვერდი უარს ამბობს ნებისმიერ პასუხისმგებლობაზე ამ ვებსაიტის შინაარსის სიზუსტეზე. სტუმრები იღებენ ამ ინფორმაციის ნახვის, წაკითხვის, გამოყენების ან მასზე დაყრდნობის ყველა რისკს. თუ თქვენ სხვაგვარად არ გაქვთ დადებული საპირისპირო ხელშეკრულება ვებსაიტთან, თქვენ არ გაქვთ უფლება დაეყრდნოთ აქ მოცემულ ინფორმაციას, როგორც ზუსტი. საიტი არ იძლევა ასეთ გარანტიას.

პასუხისმგებლობის უარყოფა თქვენს კომპიუტერთან ან პროგრამასთან ამ ვებსაიტთან ან მის შიგთავსთან ურთიერთქმედების შედეგად მიყენებული ზიანის გამო. ვიზიტორი იღებს ყველა რისკს ვირუსების, ჭიების ან სხვა დაზიანებული ფაქტორების.

ვებსაიტი არ იღებს პასუხისმგებლობას ვიზიტორის კომპიუტერის ან პროგრამული უზრუნველყოფის დაზიანებაზე ან ნებისმიერი პირის, ვისთანაც შემდგომში ვიზიტორი დაუკავშირდება, დაზიანებული კოდის ან მონაცემების გამო, რომლებიც უნებლიედ გადაეცემა ვიზიტორის კომპიუტერს. ისევ და ისევ, ვიზიტორი ნახულობს და ურთიერთობს ამ საიტთან, ან ბანერებთან ან ამომხტარ ფანებთან ან რეკლამასთან, რომელიც არის ნაჩვენები მასზე, საკუთარი რისკის ქვეშ.

პასუხისმგებლობის უარყოფა ჩამოტვირთვებით მიყენებული ზიანისათვის

ვიზიტორი ჩამოტვირთავს ინფორმაციას ამ საიტიდან საკუთარი პასუხისმგებლობით. საიტი არ იძლევა გარანტიას, რომ ჩამოტვირთვები არ არის დამაზიანებელი კომპიუტერული კოდებისგან, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, ვირუსებისა და ჭიებისგან.

ᲞᲐᲡᲣᲮᲘᲡᲛᲒᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲕᲐ

ამ საიტთან რაიმე ფორმით ნახვით, გამოყენებით ან ურთიერთქმედებით, მათ შორის ბანერების, რეკლამების, ან ამომხტარი ფანჯრების, ჩამოტვირთვების და როგორც ვებსაიტის პირობა, რომ დაუშვას მისი კანონიერი ნახვა, ვიზიტორი სამუდამოდ უარს იტყვის ყველა უფლებაზე რაიმე ზიანის შესახებ. და ყველა აღწერილობა ეფუძნება ნებისმიერ მიზეზობრივ ფაქტორს, რომელიც გამოიწვევს რაიმე შესაძლო ზიანს, არ აქვს მნიშვნელობა რამდენად საზარელი ან ვრცელი, იქნება ეს ფიზიკური თუ ემოციური, განჭვრეტადი თუ გაუთვალისწინებელი, პირადი თუ საქმიანი ხასიათის.

ანაზღაურება

ვიზიტორი თანახმაა, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ის მიაყენებს ზიანს, რომლის გადახდაც ვებსაიტმა უნდა გადაიხადოს, ვიზიტორი, როგორც ნახვის პირობა, გვპირდება ანაზღაურებს ვებსაიტს ყველასთვის.

წინადადებები

ვიზიტორი ეთანხმება, როგორც ნახვის პირობა, რომ ნებისმიერი კომუნიკაცია ვიზიტორსა და ვებსაიტს შორის ჩაითვლება წარდგენად. ყველა წარდგენა, მათ შორის მათი ნაწილი, მასში შემავალი გრაფიკა, ან წარდგენის ნებისმიერი შინაარსი, გახდება ვებსაიტის ექსკლუზიური საკუთრება და შეიძლება გამოყენებულ იქნას, შემდგომი ნებართვის გარეშე, კომერციული გამოყენებისთვის, რაიმე სახის დამატებითი განხილვის გარეშე. სტუმარი თანახმაა მხოლოდ იმ ინფორმაციის მიწოდებას ვებსაიტს, რომელიც მას სურს სამუდამოდ დაუშვას ვებსაიტს გამოიყენოს ნებისმიერი ფორმით, როგორც მას მიზანშეწონილად მიიჩნევს. „წარდგენილები“ ​​ასევე არის კონფიდენციალურობის პოლიტიკის დებულება.

შენიშვნა

რაიმე სახის დამატებითი შეტყობინება რაიმე მიზეზით არ არის განპირობებული ვიზიტორი და ვიზიტორი ცალსახად იძლევა იმის გაცნობიერებას, რომ შეტყობინების უფლება მოხსნილია, როგორც ვებგვერდის ნახვის ან ურთიერთქმედების ნებართვის პირობა.

ᲓᲐᲕᲔᲑᲘ

როგორც ნაწილი იმ განხილვისა, რომელსაც ვებსაიტი მოითხოვს ამ ვებსაიტის ნახვის, გამოყენების ან ურთიერთობისთვის, სტუმარი თანახმაა გამოიყენოს სავალდებულო არბიტრაჟი ნებისმიერი სახის პრეტენზიის, დავის ან დაპირისპირებისთვის („CLAIM“) ნებისმიერი სახის (კონტრაქტით, დელიქტური ან სხვაგვარად). ამ სერვისის, ამ პროდუქტის, მოთხოვნის, კონფიდენციალურობის საკითხების და გამოყენების პირობების ჩათვლით, წარმოშობილი ან დაკავშირებული.

არბიტრაჟი ტარდება საერთაშორისო საარბიტრაჟო ასოციაციის წესების შესაბამისად, რომლებიც ძალაშია დავის საერთაშორისო საარბიტრაჟო ასოციაციაში წარდგენის დღეს. ინფორმაცია საერთაშორისო საარბიტრაჟო ასოციაციის, მისი წესებისა და ფორმების შესახებ ხელმისაწვდომია საერთაშორისო საარბიტრაჟო ასოციაციის, Venue Louise 146, Brussels, 1050 Belgium. მოსმენა გაიმართება Trustlane.llc-ის ქალაქში ან საგრაფოში.

არავითარ შემთხვევაში მაყურებელს, ვიზიტორს, წევრს, აბონენტს ან მომხმარებელს არ აქვს უფლება მიმართოს სასამართლოს ან ჩაატაროს ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო. მაყურებელს, სტუმარს, წევრს, აბონენტს ან მომხმარებელს არ ექნება უფლება ჩაერთოს წინასწარი აღმოჩენაში, გარდა წესებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა; თქვენ არ გექნებათ უფლება მონაწილეობა მიიღოთ, როგორც წარმომადგენელი ან წევრი მოსარჩელეთა რომელიმე კლასის, რომელიც ეხება არბიტრაჟს დაქვემდებარებულ სარჩელს; არბიტრის გადაწყვეტილება იქნება საბოლოო და სავალდებულო გასაჩივრების შეზღუდული უფლებებით.

უპირატეს მხარეს მეორე მხარე ანაზღაურებს დავის არბიტრაჟთან დაკავშირებულ ნებისმიერ და ყველა ხარჯს, მათ შორის ადვოკატის საფასურს, საინკასო მოსაკრებელს, გამოძიების საფასურს, მგზავრობის ხარჯებს.

იურისდიქცია და ადგილი

თუ ამ შესყიდვასთან დაკავშირებით რაიმე საკითხი განიხილება სასამართლოს წინაშე, წინასწარ ან არბიტრაჟის შემდეგ, მაყურებელი, სტუმარი, წევრი, აბონენტი ან მომხმარებელი თანახმაა, რომ ერთადერთი და სათანადო იურისდიქცია იყოს საკონტაქტო ინფორმაციაში გამოცხადებული სახელმწიფო და ქალაქი. ვებ მფლობელის, თუ აქ სხვა რამ არ არის მითითებული. იმ შემთხვევაში, თუ სამართალწარმოება ფედერალურ სასამართლოშია, შესაბამისი სასამართლო იქნება კომპანიის მისამართის უახლოესი ფედერალური სასამართლო.

ᲛᲝᲥᲛᲔᲓᲘ ᲙᲐᲜᲝᲜᲘ

მაყურებელი, სტუმარი, წევრი, აბონენტი ან მომხმარებელი თანხმდება, რომ მოქმედი კანონი, რომელიც უნდა იქნას გამოყენებული, ყველა შემთხვევაში იქნება Trustlane-ის სათაო ოფისის სახელმწიფო.

ᲡᲐᲙᲝᲜᲢᲐᲥᲢᲝ ᲘᲜᲤᲝᲠᲛᲐᲪᲘᲐ

კომპანიის საფოსტო მისამართი:
შპს Trustlane
შიდა No 1B-7T/469
4400, შეგიძლია
საქართველო

საკონტაქტო ელფოსტა: legal@trustlane.llc, ყველა უფლება დაცულია.

 • bitcoinBitcoin (BTC) $ 64,251.00 0.84%
 • ethereumEthereum (ETH) $ 3,501.68 0.7%
 • tetherTether (USDT) $ 0.999468 0.08%
 • bnbBNB (BNB) $ 586.28 0.85%
 • xrpXRP (XRP) $ 0.487309 0.19%
 • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.124653 1.82%
 • tronTRON (TRX) $ 0.119886 1.12%
 • uniswapUniswap (UNI) $ 9.90 1.25%
 • litecoinLitecoin (LTC) $ 74.29 2.09%
 • moneroMonero (XMR) $ 163.30 1.97%
 • stellarStellar (XLM) $ 0.091297 1.19%
 • yearn-financeyearn.finance (YFI) $ 5,794.81 0.99%
 • wavesWaves (WAVES) $ 0.961202 1.41%
This site is registered on wpml.org as a development site.